Studime Gjeologjike dhe Gjeoteknike

Ne ju ofrojme Studime te plota Gjeologjikedhe Gjeoteknike, Investigime te dherave dhe rekomandime per themele duke perfshire:

1. Investigim dhe raportim te kushteve gjeologjike dhe hidrogjeologjike te terrenit

2. Investigim ne terren dhe ne laborator i dherave dhe vleresim i parametrave te tyre

3. Llogaritje gjeoteknike te aftesise mbajtese te bazamentit dhe uljeve

4. Llogaritje gjeoteknike te qendrueshmerise se skarpatave dhe masat mbrojtese per to

5. Llogaritje te Potencialit te Lengezimit te Truallit

6. Vleresimi i parametrave sizmike dhe dinamike te truallit me metoda gjeofizike dhe raportim i tyre

7. Rekomandime per metodat e permiresimit dhe perforecimit te bazamentit

8. Rekomandim per projektimin e themeleve

9. Monitorim i uljeve, qendrueshmerise se shpateve, nivelit te ujerave netokesore etj me metodat me moderne dhe raportim periodik i tyre