Luljeta BOZO - CV

Emri                           Luljeta

Mbiemri                      BOZO

Datelindja                  02.10.1942

Vendlindja                 Tirane

Kombesia                  Shqipetare

Nenshtetesia             Shqipetare

Adresa                         R.”Naim Frasheri”, No.26, Tirane

Telefoni                       00355 4 224 970

Arsimimi dhe Kualifikimi

1956 – 1960   Shkolla e mesme e pergjitheshme Cajupi, mbaruar me rezultate te shkelqyera

1960 – 1961   Insituti I Arkitektures ne Moske

1961 – 1965   Universiteti Shteteror I tiranes, fakulteti I Inxhinierise. Diplomuar Inxhiniere Ndertimi per ndertime civile e ushtarake.

(Nota mesatare 9.5)

1981               Fitoi graden shkencore “Kandidat I Shkencave”

1985               4 muaj kualifikim LCPC Paris, France

1985               Fitoi titullin shkencor “Docent”

1989               Fitoi graden shkencore “Doktor I shkencave”

1994               Fitoi titullin “Profesor”

Aktiviteti Profesional

1965 – 1968   Asistence ne katedren e Konstruksioneve te Ndertimit te Fakultetit te Inxhinierise 

Inxhiniere ne fabriken e tullave selikate ne Tirane per prodhimin e gazobetoneve

1968 – 1971   Pedagoge ne lenden  “Baza e Themele”

1971 – 1972   Inxhiniere ne fabriken e tullave silikate, Tirane

1972 – 1999   Lektore ne lendet “Mekanika e dherave dhe e shkembit” dhe “Teknika e themeleve”, “Konstruksione Ndertimi I ” (Baza, Themele),“Dinamika e Dherave”

1974 – 1999   Pergjegjese e Sektorit Gjeoteknik

1985 – 1991   Pergjegjese e katedres se Konstruksioneve ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit

1985 – 1989   Zevendes Dekane e Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit

Gjuhet e Huaja

Qe zoteroj      

Frengjisht (folur,shkruar,lexuar)     Me certifikate

Rusisht (folur,shkruar,lexuar)         Me certifikate 

Greqisht (folur, shkruar, lexuar)      Pa certifikate 

Italisht (folur, shkruar, lexuar)          Pa certifikate

Anglisht (folur, shkruar, lexuar)       Pa certifikate 

Ø  PUBLIKIME

I.         TEKSTE E LEKSIONE TE SHKRUARA

1.   Pune Laboratorike dhe ushtrime te Mekanikes se Dherave I   F.270-1975 (tekst origjinal)

2.   Pune Laboratorike dhe ushtrime te Mekanikes se Dherave I   F.250-1975 (tekst origjinal)

3.   Ushtrime dhe problema per llogaritjen e themeleve                F.180-1981 (tekst origjinal)

4.   Ushtrime dhe problema per llogaritjen e themeleve                F.170-1981 (tekst origjinal)

5.   Pune laboratori dhe ushtrime te Mekanikes se Dherave II      F.260-1982 (ripunim)

6.   Mekanika e dherave dhe e shkembit (bashkeautore)              F.260-1983 (tekst origjinal)

7.   Mekanika e Dherave dhe e Shkembit II                                       F.230-1984 (tekst origjinal)

8.   Teknika e Themeleve      I                                                              F.250-1984 (tekst origjinal)

9.   Teknika e Themeleve      II                                                             F.220-1984 (tekst origjinal)

10. Teknika e Themeleve, shembuj numerike I. Bashkeautore     F.453-1984 (tekst origjinal)

11. Konstruksione Ndertimi I. (Baza eThemele)                                F.209-1989 (tekst origjinal)

12. Teknika e Themeleve. Shembuj Numerike II. Bashkeautor    F.250-1994 (tekst origjinal)

13. Gjeoteknika. Shembuj Numerike                                                  F.350-1995 (tekst origjinal)

14. Mekanika e Shkembit                                                                      F.300-2000 (tekst origjinal)

15. Bazamentet e Objekteve te Kultit ne Shqiperi                            F.288-2002 (Liber origjinal)

16. Dinamika e dherave I                                                                     F.282-2004 (Liber origjinal)

17. Dinamika e dherave II                                                                    F.279-2004 (Liber origjinal)

18. Dinamika e dherave. Shembuj Numerike                                F.282-2004(Liber origjinal)

19. Gjeoteknika I                                                                                  F.458-2007(Liber origjinal)

20. Shembuj Numerike I                                                                    F.230-2007(Liber origjinal)

21. Gjeoteknika II (Themelet, Pj.I)                                                    F.230-2008(Liber origjinal)

22. Gjeoteknika II ( Themelet, Pj.II)                                                  F.294-2008(Liber origjinal)

23. Gjeoteknika II (Shembuj Numerike)                                          F.240-2008(Liber origjinal)

24. Gjeoteknika per degen e Arkitektures dhe Mjedisit                F.409-2009(Liber origjinal)

25. Gjeoteknika Rrugore                                                                    F.208-2010(Liber origjinal)

26. Gjeoteknika Eksperimetale                                                         F.230-2011(Liber origjinal)

27. Papers from International Conferences in Geotechnics       F.418-2011(Liber origjinal)

II.        MOMOGRAFI STUDIME

1.   Studimi mbi Gazobetonet monografi                                      F.46-1981

2.   Vetite fiziko – mekanike te argjilave te tiranes dhe percaktimi I rezistences llogaritese te tyre.

Disertacion per kerkimin e grades shkencore KSH                 F.40-1981

3.   Sjellja e Bazamenteve dhe e themeleve nen veprimin sizmik. Disertacion per kerkimin e grades shkencore Doktor I shkencave                                                                 F.226-1988

III.      ARTIKUJ

1.   Studim dhe eksperimentim per prodhimin e gazobetoneve me material vendi BSHT 3 1980

2.   Studimi per vetite fiziko-mekanike te argjilave te Tiranes. Permbledhje studimesh 3, 1981

3.   Probleme te persosjes se llogaritjes te bazamenteve BSHT 3, 1981

4.   Kriteret baze te projektimit e te llogaritjes se themeleve ne zona sizmike. Buletini 6 I akademise se Shkencave , seria Termetet dhe projektomet antisizmike. Qendra sizmologjike Tirane 1985

5.   Disa probleme te projektimit te bazamenteve ne zonen e Vlores BSHT 4, 1985

6.   Mbi   percaktimin   e   kurbave   te   koeficientit   dinamik   per   llogaritjen   ne   sizmicitet   te konstruksioneve te ndertimit (bashkeautor) BSHT 3, 1987

7.   Lidhja   e   parametrave   te   mikrozonimit   sizmik   me   projektimin   e   bazamenteve.   Studimi sizmologjik II. Botimi 7 I Akademise se Shkencave, Qendra Sizmologjike Tirane, 1987

8.   Sjellja e themeleve te ceketa nen veprim sizmik BSHT 3, 1988

9.   Llogaritja e bazamenteve sipas gjendjes kufitare. Ndertuesi 2, 1980

10. Vleresimi   I   moduleve   te   elasticitetit   ne   baze   te   shpejtesise   se   perhapjeve   te   elastike

(bashkeautore) BSHT 4, 1991

11. Land subsidance in the Bulqiz Area Albania. 3rd Ballkan Geotechnical Congress, Sofia 2002

12. Damage  of  the  roads  -   by  erosion  and  remedial  measures  in  Albania.  1st   International

Conference on  foundations. 17 – 20 November 2002, Texas U.S.A1

13. The problems  related to the construction  and exploition  of the tailing  dams in Albania.  XIII European  Conference  in Soil Mechanics  and Geotechnical  Engineering.  August  2003, Praha, Czech Republic

14. Dukurite Gjeoteknike dhe demtimet e objekteve. Revista Gjeoteknika. Botimi I SHGJSH,2001

15. The  new  resolution  of  foundations  in  Durres  City.  Fifth  International  Conference  on  Case

Historie in Geotechnical Engineering. New York ( USA) 13-17 April 2004.

16. Dy artikuj tek revista “ Ndertuesi” 2005

17. Geotechnical Engineering and Urban Development. International Conference of ENHR, Tirana.

Albania 26-28 May 2003

18. Bozo, Shkodrani, Muceku. Landslide risk assessment on roads in Albania, 2005. International

Conference on Landslide Risk Management, 18 Voncouver Canada, May 31-June 3 2005

19. Bozo, Zeqo. Historie de pressiometers  est leur usage en etudes et calculation geotechnique  in

Albanie- Simposium International 22-24 Auot 2005 Paris, France

20. Legjislacioni I ri ne dnertim dhe roli e vendi I Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit ne hartimin e tij. Seminar: “Termeti dhe konstruksionet e ndertimit” Organizuar nga GTZ e MRT 2004

21. Bozo, Ahmetaj, Allkja. Geotechnical Investigations for the rehabilitation and reconstruction of

Durres Port. Balltis Geotechnic. October 2005. International Conference.

22. Bozo Ndertime ne terrene te dobta. Simpoziumi nderkomebetar. Tetove-Maqedoni, Mars 2005

23. Bozo, Ahmetaj, Allkja. Influence of the deformation parameters of soil in selection of the static scheme  Maliq’s  Bridge  XVI  Danube-Europian   Conferemce   on  Geotechnical   Engineering Ljubjana, May 2006.

24. Bozo,  Cela.  Envinromental  and  geotechnical  problems  of  Albania’s  mine  siter  -5-th  ICEG,Envinromental and Geotechnical Kardif June 2006.

25. Bozo L. , Frasheri A.  Muceku Y. Slope Stability in active seismic zone in Albanian. 4 ICEGE Thessaloniki-Greece 2007

26. Bozo  L.  Ahmetaj  L.  Allkja  S.  The  influence  of  geological  and  geotechnical  conditions  on reinforcement structure for deep excavations nearly exiting structure- XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Madrid-Spain September 2007

27. Bozo L. Evolutation of Geo-Engineering education in Albania XIII Pan American Conference on

Soil   Mechanics   and   Geotechnics   Engineering.   Isla  del   Margarita   Republica   Bolivia   de

Venezuela, 2007

28. Bozo L. Failture of retaining structures in town Lezha and their consequences in neighbouring buildings   -6-th  International   Conference   on  Case  Histories   in  Geotechnical   Engineering Arlington VA USA 2008

 

29. Bozo L. Muceku Y. Geotechnical study of industrial zone in reference to limit state-11-th Baltic

Sea Geotechnical Conference Gdansk, Poland 2008

30. Bozo L. First and second cycle degree programmers  and impact of the Bologna  Proccess  in Albania. First International Conference on Education and training in geo-engineering  sciences. Costanca Romania 2008

31. Bozo L. Allkja S. Harizaj L. Laboratory testing of the cohesive soils and the correlation between the resisting characteristics of soils and their physical parameters – 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Alexandria Egypt, 2009.

32. Bozo L. Training of geotechnical engineers in Albania -17-th International Conference on Soil

Mechanics and Geotechnical Engineering Alexandria, Egypt 2009

33. Bozo L. Muceku Y. Damanges and risk assessment of Thane Dam in Lushnja region Albania  -

2th International Conference “ Long Term Behaviour of Dams “ Graz Austria 2009

34. Bozo L. Ikonomi Gj. Geoenvinromantal Risk Assesment in Albania. International Symposium on

Geoenvinromental Engineering Hangzhou China, 2009

35. Bozo  L.  Lila  B.  Preservation  of  historical  buildings  in  Albania  International  Geotechnical

Conference “ Geotechnical Challenges in Megacities” Moscow Russia, 2010

36. Duni Ll. Bozo L, Kuka N. An upgrade to the microzonation study of the centre of Tirana City.

Geotechnical  Earthquake  Engineering  and  Soil  Dynamics.  Fifth  International  Conference  on

Recent Adwances in San Diego California  USA, 2010

37. Bozo L. Allkja S. Harizaj L. Field and laboratory tetst in Seman Deposits

38. Bozo  L.  Ikonomi  Gj.  Contaminated  zone  around  Fan  River  and  their  rehabilitation  Sixth

International Congress on Envinromental Geotechnics New Delhi, India 2010

39. Bozo L. Application of the Eurocode 7 in Albania National Report 6-th Panellenic Conference on Geotechnical and Geoenvinromental Engineering, Volos, Greece 2010

40. Bozo L. Allkja S. Harizaj L. Investigation in Laboratory and Field in the area where will be build the  tankers   of  oil  in  Porto  Romano,   Durres,   Albania,   XV  International   Geologist   and Geotechnical Conference, Athens, Greece

41. Bozo  L.  Slope  stability  in  “ Uji  I Ftohte”  area,  Vlora,  Albania.International  Sympozium  of

Landslide in Tirana, Albania

42. Bozo  L.  The  role  of  Universities  in  the  Geotechnical  Practice.International  Sympozium  of

Landslide in Tirana, Albania

IV.       REFERIME E KUMTESA

1.   Mbi prodhimin e gazobetoneve me material vendi. Kumtese ne sesionin shkencor te Fakultetit te Inxhinierise 1966

2.   Kriteret baze te projektimit  te themeleve  ne zonat sizmike.  Kumtese  ne sesionin  shkencor  te akademise se Shkencave. Qershor 1982

3.   Disa  vecori  te sjelljes  se bazamenteve  te Vlores  nen  veprimin  sizmik.  Kumtese  ne sesionin shkencor te FIN. Tetor 1982

4.   Lidhja  e  parametrave  te  mikrozonimit  sizmik  me  projektimin  e  bazamenteve.  Kumtese  ne sesionin shkencor te Akademise se Shkencave. Tetor 1986

5.   Vetite shuarese te themeleve  te ceketa e te thella. Referim ne katedren  e Konstruksioneve  te Ndertimit. Shkurt 1987

6.   EC dhe kushtet tona te projektimit. Kumetese ne sesionin Kombetar “ Mbi Eurokodet ne fushen e ndertimit” Tirane 2002

7.   Legjislacioni  i ri i ndertimit  dhe roli  e vendi  i FIN  ne hartimin  e tij.  Kumetese  mbajtur  ne seminarin “ Problematikat e  Sizmikes ne ndertim” 2005 organizuar nga MRT.

V.        PJESEMARRJE NE TEMA STUDIMORE

1.   Hartimi I KTP. 1979 Teme e emerteses se Keshillit te Ministrave

2.   Hartimi  I  KTP  te  llogaritjes  se  themeleve  e  bazamenteve  sipas  gjendjes  kufitare.  Teme  e Ministrise se Ndertimit 1983

3.   Hartimi I Manualit te Ndertuesit 1981 – 1982

4.   Mikrorajonizimi  sizmik I qyteteve Vlore, Duress e Shkoder. Teme e emerteses se Keshillit te Ministrave 1982 – 1986

5.   Veprimi I Termeteve ne konstruksionet e ndertimit dhe hartimi I KTP antisizmike 1986 – 1988.Teme e emerteses se Keshillit te Ministrave.

6.   Hartimi I metodikave te percaktimit te vetive fiziko – mekanike te dherave 1986 – 1987. Teme e emerteses se Ministrise se Ndertimit.

VI.       RECENZA

1.   Recenze per provat laboratorike e fushore te dherave te masivit te Poravit (per hidrocentralin e Fierzes) Qershor 1976

2.   Recence per KTZ te themeleve nen makineri 1977

3.   Recenze per KT te klasifikimit te dherave 1977

4.   Recence mbi KTZ te punimit te hidroizolimit te themeleve 1977

5.   Recenze mbi KT te klasifikimit te formacioneve shkembore e gjysem shkembore 1978

6.   Recenze mbi KTZ te marrjes ne dorezim te punimeve me pilota 1988

7.   Recenze e studimit “Mbi percaktimin e presioneve te normuara ne toke” 1983

8.   Recenze mbi “Projektimin e linjes eksperimentale per prodhimin e gazobetonevenga ISTN” 1983

9.   Recenze e tekstit “ Llogaritja e themeleve te thella te urave” me autore B.Ceku e P.Cerepi 1986

10. Recenze per percaktimin e tekstit “Dinamika e Dherave” e Tercagit 1982

11. Recenze e tekstit “Dinamika e dherave” (adoptimi nga Z.Dibra) 1987

12. Recenze e 5 artikujeve per ne BSHT

13. Recenze  e  disertacioneve  te  N.Gores  e  A.Dimces  per  shkallen  e  pare  te  kualifikimit  dhe  e disertacionit te F.Cipos per shkallen e dyte te kualifikimit.

14. Oponence per rreshqitjet dhe stabilizimin e tyre ne zonen e Kerrabes, 2005

VII.     UDHEHEQJE NE SHKALLEN E PARE TE KUALIFIKIMT

1.   Udheheqje  e Z.Dibres  per  temen  : “Percaktimi  laboratorik  I vetive  dinamike  te  argjilave  te ngurta” (mbrojtur me 1984)

2.   Udheheqje  e N.Lackes  per temen: “Sjellja statike e dinamike  e rerave te plazhit te Durresit” (Mbrojtur me 1989)

3.   Udhehqje  e N.Nikes  per  temen:  “Marrja  parasysh  e vetive  imerciale  te  tokes  e themelit  ne llogaritjen e bazamenteve te makinerive” (Mbrojtur ne 1993)

4.   Udheheqje e E.Dodes per temen “Muret mbajtes gravitacionare” (Mbrojtur para jurise me 1997)

5.   Udheheqje e Y. Mucekut per temen e doktoratures “ Studimi i Argjilave te zones Tirane – Vore ne ngarkim statik e dinamik per qellime te zhvillimit urban te zones”( Mbrojtur para Jurise ne 2005)

6.   Udheheqje e N. Shkodranit per temen “ Zhvillimi i metodave qe vleresojne aftesine mbajtese te pilotave” ( Mbrojtur para Jurise ne 2008)

VIII.    PJESEMARRJE NE PROJEKTIM

 

1.

Fakulteti I Shkencave te Natyres

(bashkeautore per anen konstruktive)

2.

Fakulteti Ekonomik

(bashkeautore per anen konstruktive)

3.

Fakulteti I Mjeksise

(bashkeautore per anen konstruktive)

4.

Fakulteti I Inxhinierise

(bashkeautore per anen konstruktive)

5.

Konvikti 21

(bashkeautore per anen konstruktive)

6.

Menca e re e studenteve

(bashkeautore per anen konstruktive)

7.

Shkolla 12-vjecare ne Himare

(bashkeautore per anen konstruktive)

8.

Teknikumi teknologjik Elbasan

(bashkeautore per anen konstruktive)

9.

Disa godina banimi

(bashkeautore per anen konstruktive)

 

10. Projektim i murit mbajtes dhe perforcimit me pilota per stabilizimin e rreshqitjes poshte godines se studenteve te gjeologjise ne Qytetin Studenti etj.

11. Projektime me themele me pilota per disa godina shumekateshe ne Duress

12. Perforcimi i rreshqitjes me pilota e mure mbajtes etj.

13. Projektimi i mureve mbajtese ne Kruje

14. Projektimi i disa godinave banimi nga 8-12 kate ne tirane dhe Durres ( Bashkeautore nga ana konstruktive)

15. Projektime te disa strukturave mbajtese te gropave te thella ne Durres e Tirane

IX.       UDHEHEQJE E TALENTEVE TE REJA

1.   Cdo vit udheheq 1 – 5 diploma

2.   Cdo vit udheheq 1 student pasuniversitar ne punimin e mikrotezes (ne kohen kur ka funksionuar kursi pasuniversitar)

3.   Cdo vit udheheq 2 – 8 studente ne pune kerkimore shkencore 1978 – 1985

X.        LIDHJE ME PRODHIMIN PER ZGJEDHJEN E PROBLEMEVE

1.   Deformimet e bazamentit te furnaltes ne Kombinatin Metalurgjik Elbasan

2.   Deformimet  e bazamenteve  te rezervuareve  te uzines se perpunimit  te vajrave lubrifikante  ne Ballsh

3.   Bazamentet e objekteve te zgjerimit te uzines se PVC ne Vlore

4.   Qendrueshmeria e mureve mbajtese te disa objekteve mbrojtes

5.   Llogaritja e pllakave me bazament elastik per disa objekte mbrojtes

6.   Drenazhet e thellesise dhe karakteristikat e materialit qe sherben per to, per perfitimin e naftes pa presion nga thellesia (ne bashkepunim me ISTNG Patos)

7.   Probleme te qendrueshmerise dhe te deformimeve te bazamentit te autostrades Tirane – Shkoder.

8.   Deformimet e bazamenteve te hidrovoreve

9.   Tipizimi I mureve mbajtese te ISP 1

10. Percaktimi I parametrave mekanike te bazamenteve te mbushjes ne liqenin e Ulzes

11. Metodike e llogaritjes se kompresoreve horizontale me kapacitet 40m3 dhe 60m3 per ISPM.

12. Percaktimi  I vetive deformuese  te hirave te TEC ne Korce e Tirane, per perdorimin e tyre si lende e pare ne rruge.

13. Disa ekspertiza per rreshqitjet, deformomet e objekteve ekzistuese prane objekteve te reja etj.

XI.       PJESEMARRJE NE KESHILLA SHKENCORE

1.   Anetare e Komitetit Shteteror te Digave te Larta                     1984 – 1993

2.   Anetare e Keshillit Shkencor te universitetit te Tiranes           1984 – 1989

3.   Anetare e Keshillit Shkencor te Ministrise se Ndertimit          1985 – 1989

4.   Anetare e Keshillit Shkencor te Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit

5.   Anetare e Komisionit te Posacem te Ndertimit per mbrojtjen e titujve e gradave shkencore

6.   Anetare e Senatit te Universitetit Politeknik te Tiranes 1997 – 1999, e ne vazhdim

7.   Anetare e redaksise se Buletinit te Shkencave Teknike 2002 e ne vazhdim

8.   Kryetare e Keshillit te Profesoreve te Fin 2007-2010\

XII.     PJESEMARRJE NE KONGRESE, KONFERENCA E SIMPOZIUME SHKENCORE

1.

Kongresi I Inxhiniereve gjeoteknike te Greqise

Athine

1987

2.

Kongresi nderkombetar per cilesine e ndertimeve

Paris

1989

3.

Seminar per vetite dinamike te dherave

Athine

1992

4.

Konference nderkombetare per5 sjelljen jolineare te dherave

San Peterbu

rg 1993

5.

Sipmozium nderkombetar per dherat e forte e shkembinjte e bute

Athine

1994

6.

Kongresi I inxhiniereve gjeoteknike te Austrise

Vjene

2000

7.

Kongresi I 15-te nderkombetar I inxhiniereve gjeoteknike ISSMGE

Stamboll

2001

8.

Kongresi I-re Nderkombetar per demtimin e themeleve

Texas

2002

9.   Kongresi  XIII Nderkombetar  per Mekaniken  e Dherave  dhe Inxhinierine  Gjeoteknike,  Prage     2003

10. Kongresi V per rastet historike te termeteve.                                    New York        2004

11. Kongresi XVI I ISSMGE                                                                          Osaka              2005

12. Simpoziumi Nderkomebtar per Presiometrine                                 Paris               2005

13. Simpoziumi Nderkomebtar                                                                   Tetove             2005

14. Konferenca e X e Vendeve Balltike                                                      Latvia             2005

15. Kongresi XIII Europian I Danubit per Gjeotekniken Inxhinierike         Ljubjana          2006

16. Kongresi V Nderkombetar ne fushen e Gjeoteknikes Mjedisore        Kardif             2006

17. Kongres Nderkombetar                                                                            Selanik           2007

18. Kongresi XVI Nderkombetar                                                                     Madrid           2007

19. Konferenca XIII Panamerikane dhe Inxhinierise Gjeoteknike           Venezuele      2007

20. Konferenca VI Nderkombetare per rastet historike ne Inxhinierine Gjeoteknike Kostanca  2008

21. Konferenca XI e vendeve Balltike                                                          Gdansk            2008

 

22. Kongresi I Nderkombetar ne fushen e Edukimit Gjeoteknik

Kostanca

2008

23. Kongresi XVII ISSMGE

Aleksandri

2009

24. Konferenca II Nderkombetare  per “ Sjelljen e Digave”

Grac

2009

25. Simpoziumi Nderkombetar per Gjeotekniken Mjedisore

Hanxhou

2009

26. Konferenca Nderkombetare per Gjeotekniken

Moske

2010

27. Konferenca V Nderkombetare ne fushen e Gjeoteknikes Sizmike

Kaliforni

2010

28. Kongresi VI Nderkombetar i Gjeoteknikes Mjedisore

New Delhi

2010

 

29. Kongresi VI i Gjeoteknikeve te Greqise                                                Volos             2010

30. Kongresi i XV Nderkomebtar i Gjeologjise dhe Gjeoteknikes

  Athine

2011

31. Simpoziumi Nderkombetar per Rreshqitjet

Tirane

2011

 


XIII.    SEMINARE E KURSE FORMIMI

1.   Organizatore e drejtuese e seminarit “Arritje, probleme e perspektiva ne fushen e gjeoteknikes”1997

2.   Sektori  gjeoteknik,  rezultate  e  probleme  dhe  perspektiva  –  referuar  ne  seminarin  “Arritje, probleme e perspektiva ne fushen e gjeoteknikes”

3.   “Korelimi mes matjeve laboratorike e matjeve ne terren per dherat si lende e pare per ndertimin e rrugeve” referuar ne seminar

4.   Organizatore  e drejtuese  e seminarit  te perbashket  me ENCP  dhe Banken  Boterore  me teme“Gjeoteknika dhe Problemet e Transportit”

5.   Provat qe karakterizojne dherat , provat standart, klasifikimi I dherave – referuar ne seminarin“Gjeoteknika dhe Problemet e Transportit”

6.   Organizatore e drejtuese dhe referuese ne 5 nga 6 temat e kursit te formimit teorik e praktik me teme “Sigurimi I cilesise ne zbatimin e rrugeve”. Qershor 1999

7.   Kursi I formimit: “Themelet me pllake ne ngarkim statik e dinamik” – 2000

8.   Kursi I formimit: “Mirembajtja dhe rehabilitimi I rrugeve ne Shqiper” – 2001

9.   Kursi I formimit: “EC-7 teoria dhe praktika” – Tirane 2002